1. Luxury Faux Fur Oversized Throw Blanket with Plush Velvet Reverse

2. Horimote Home Luxury Faux Fur Throw Blanket

3. Stone & Beam Faux Fur Throw Blanket

4. DOZZZ Fluffy Chenille Knitted Throw Blanket

5. Tache Elegant Super Soft Lap Throw Blanket

6. Woolrich Sunset Luxury Quilted Throw

7. GRACED SOFT LUXURIES Cozy Faux Fur Home Throw Blanket

8. The Connecticut Home Company Luxury Faux Fur Kids Throw Blanket

9. DaDa Bedding Luxury Throw Blanket

10. LOMAO Sherpa Fleece Blanket

11. Woolrich Lumberjack Luxury Throw Blanket

12. GONAAP Luxury Embossed Mink Faux Fur Throw Blanket

13. PAVILIA Luxury Soft Plush Throw Blanket

14. Peshtemania Throw Blanket

15. Exclusivo Mezcla Soft Flannel Fleece Throw Blanket

TOP 15 BEST THROWS FOR SOFAS IN 2020

1. Luxury Faux Fur Oversized Throw Blanket with Plush Velvet Reverse

2. Horimote Home Luxury Faux Fur Throw Blanket

3. Stone & Beam Faux Fur Throw Blanket

4. DOZZZ Fluffy Chenille Knitted Throw Blanket

5. Tache Elegant Super Soft Lap Throw Blanket

6. Woolrich Sunset Luxury Quilted Throw

7. GRACED SOFT LUXURIES Cozy Faux Fur Home Throw Blanket

8. The Connecticut Home Company Luxury Faux Fur Kids Throw Blanket

9. DaDa Bedding Luxury Throw Blanket

10. LOMAO Sherpa Fleece Blanket

11. Woolrich Lumberjack Luxury Throw Blanket

12. GONAAP Luxury Embossed Mink Faux Fur Throw Blanket

13. PAVILIA Luxury Soft Plush Throw Blanket

14. Peshtemania Throw Blanket

15. Exclusivo Mezcla Soft Flannel Fleece Throw Blanket